ບົດຮຽນພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ

ຫຼັກສູດຕ່າງໆຂອງ ວໍລ໌ ສຕຣີທ ອິງລີສ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອທ່ານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຮຽນຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການຮຽນຂອງທ່າຢ່າງນ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເພື່ອວັດລະດັບ ພາສາອັງກິດນໍາພວກເຮົາ. ພົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາເລື່ອງການຮຽນ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ ການຮຽນຂອງທ່ານ. ວາງແຜນການຮຽນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງກັບທ່ານ ພ້ອມກັບທາງເລືອກໃນການຊໍາລະຄ່າຮຽນຕ່າງໆ.

An adult student on an English course

ພາສາອັງກິດສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ທ່ານສາມາດພັດທະນາພາສາອັງກິດຂອງທ່ານໄດ້ ກັບຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ ເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ວຽກຫຼາຍບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາວ່າງ.

ເບີ່ງ ບົດຮຽນ
A group of business people learning English for their careers

ພາສາອັງກິດສຳລັບວຽກງານ

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຂອງເຮົາ ຈະເນັ້ນການຍົກລະດັບ ທັກສະການຟັງ ແລະ ເວົ້າ. ເໝາະສຳລັບ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ນັກທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດຫຼາຍ.

ເບີ່ງ ບົດຮຽນ
A learner on an English course for students

ພາສາອັງກິດສຳລັບນັກຮຽນທີ່ກຳລັງຈະໄປຮຽນ

ກຽມພາສາອັງກິດເພື່ອເຂົ້າ ວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ ກັບວິທີການຮຽນທີ່ຜ່ານການພິສູດວ່າໄດ້ຜົນຈິງ. ຫຼັກສູດຂອງເຮົາ ຈະ ສ້າງທັກສະ ແລະ ການຮຽນຮູ້ປະຈຳວັນ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອໃຊ້ພາສາອັງກິດ

ເບີ່ງ ບົດຮຽນ
A young English student learning to travel the world

ພາສາອັງກິດສຳລັບທອງທ່ຽວ

ຕັ້ງແຕ່ ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດຂັ້ນສູງ, ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ທີ່ Wall Street English ຈະເນ້ນໄປທີ່ ການຟັງ ແລະ ເວົ່່າ. ຫຼັກສູດເໝາະຫຼາຍສຳລັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພາະ ວ່າທ່ານຈະໄດ້ທັກສະສຳຄັນເວລາເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ.

ເບີ່ງ ບົດຮຽນ