english coursesພາສາອັງກິດສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ພາສາອັງກິດສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່

ທ່ານສາມາດພັດທະນາພາສາອັງກິດຂອງທ່ານໄດ້ ກັບຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ ເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ວຽກຫຼາຍບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາວ່າງ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
 • ເປັນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີແຕ່ 4 ນັກຮຽນສູງສຸດ ເພື່ອໄດ້ຮັບການຝຶກການນຳໃຊ້ເຕັມທີ ກັບອາຈານຂອງທ່ານ.
 • ທ່ານຈະມີໂຄສ໌ສ່ວນຕັວທີ່ນຳພາບັນລຸເປົ້າໝາຍການຮຽນຂອງທ່ານ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນສ້າງແຮງບັນດານໃຈຕະຫຼອດການຮຽນຂອງທ່ານ. ຮຽນ, ຝຶກຫັດ
 • ຮຽນຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ເໝາະສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່. ຖ້າທ່ານບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍພາສາຂອງທ່ານ ຕອນຮຽນຈົບຫຼັກສູດ ທາງເຮົາຍິນດີຄືນເງິນ.
An adult student on an English course

ຊ່ຽວຊານໃນການສອນ ພາສາອັງກິດສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1972

ຢູ່ Wall Street English, ເຮົາໄດ້ພັດທະນາ ຫຼັກສູດ ທີຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ເໝາະສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໂດຍສະເພາະ.

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຂອງເຮົາ ປະສົມປະສານ ການຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ຮຽນໃນຫ້ອງທີ່ມີນັກຮຽນຈຳນວນໜ້ອຍ  ແລະ ຮຽນກັບອາຈານ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນຮັບ. ທ່ານຈະເຫັນການພັດທະນາ ແລະ ໄປຮອດເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ກັບຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຂອງເຮົາ.

ຮຽນພາສາອັງກິດແບບໃດ

ເບີ່ງໜັງ ແລະ ຮຽນຮູ້

ຮຽນພາສາອັງກິດຜ່ານ ການເບີ່ງຊີລີ້ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍມີເນື້ອເລື່ອງກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ນຳກັນ ແລະ ກຳລັງສ້າງວຽກງານອານະຄົດ ແລະ ສັງຄົມໝູ່ໃໝ່ ໃນເມື່ອງ New York.

ຮຽນພາສາ ທີ່ທ່ານໄດ້ເບີ່ງຈາກວີດີໂອ ຜ່ານ ຫຼັກສູດທີ່ໃຫ້ເຮົາຝຶກໄປນຳ ເພື່ອຈະພັດທະນາ ການຟັງ ແລະ ການ ເວົ້າພາສາອັງກິດ. ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ຫຼິ້ນບົດຄືໃນຊີລີ້ ໂດຍນຳໃຊ້ຈາກວີດີໂອ. ຮຽນກັບບົດຮຽນເພື່ອຝຶກຫັດການອ່ານ ແລະ ຂຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະເມີນທັນທີ່.

ຝຶກຫັດ ແລະ ເວົ້າ

ຝຶກການອອກສຽງ ແລະ ພັດທະນາການສື່ສານພາສາອັງກິດ ແລະ ບົດຝຶກຫັດທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີແບບຫຼາກຫຼາຍ. ທ່ານຈະໄດ້ຝຶກໃຊ້ຄຳສັບໃຫມ່ໆຫຼາຍກວ່າຮຽນໄວຍະກອນ. ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແນະນຳທັນທີ່ ວ່າການອອກສຽງຜ່ານບໍ່ຜ່ານ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີບັນທຶກ ແລະ ວິເຄາະສຽງ. ທ່ານຈະຮູ້ທັນທີ່ວ່າ ຄວນປັບປຸງຢູ່ຈຸດໃດ.

ເລີ່ມເວົ້າພາສາອັງກິດກົບບົດສົນທະນາຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ, ຈະໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ອອນລາຍ.
ໄດ້ເວົ້າພາສາອັງກິດເຕັມທີ່ ແບບຕົວຈິງຄືຢູ່ປະເທດທີ່ໃຊ້ແຕ່ພາສາອັງກິດ ກັບ ອາຈານຂອງພວກເຮົາ ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳສັງຄົມຕ່າງໆ.

ການແນະນຳຈາກ ອາຈານ

ອາຈານມີຄຸນະພາບໃນການສອນສູ່ງຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການຮຽນພາສາອັງກິດໄວຂຶ້ນ. ທ່ານຈະໄດ້ຄຳແນະນຳເພື່ອໃຫ້ທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດແບບໝັ້ນໃຈ.

ເຂົ້າຮຽນຫ້ອງຮຽນ ກັບນັກຮຽນ ສາມຄົນສູງສຸດ ທີ່ມີລະດັບພາສາອັງກິດຄືກັນ. ອາຈານຂອງເຮົາ ຈະກວດສອບ ແລະ ຢືນຢັນ ສິ່ງທີ່ທ່ານຮຽນແບບ multimedia ທີ່່ມີການໂຕ້ຕອບ. ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານຈະຍົກລະດັບທັກສະພາສາຂອງທ່ານແນ່ນອນ ແລະ ຄຽງຂ້າງສະໜັສະໜຸນ.

ວົງຈອນຂອງການຮຽໜພາສາອັງກິດ

ຮຽນຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນຂຶ້ນ ເຖິງທ່ານຈະຢູ່ໃນລະດັບພາສາອັງກິດລະດັບໃດກໍ່ຕາມ.

ອາທິດທີ່ໜຶ່ງ

 • ເບີ່ງຊີລີ້ ແລະ ຮຽນຮູ້ຄຳສັບຫຼັກໆ ຂອງ ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງພວກເຮົາ
 • ປັບປຸງການອ່ານ ແລະ ຂຽນ ກັບຄູ່ມື ອອນລາຍ ຂອງທ່ານ
 • ເຂົ້າຮ່ວມ ບົດສົນທະນາ ໃນຫ້ອງຮຽນ ກັບອາຈານ ເພື່ອຝຶກໃຊ້ພາສາ

ເຮັດຊ້ຳ

 •         ໄປທີ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງຫຼັກສູດ, ທ່ານໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
 •       ເຂົ້າຮຽນ ຄອສເພີ່ມ ຫຼື ກິດຈະກຳສັງຄົມ ແລະເລືອກຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
 •    ທວນຄືນວຽກທີ່ເຮັດຜ່ານມາມນຄູ່ມື ເພື່ອຝຶກຝົນເພີ່ມ

ຫຼັກສູກ ແຜນການຮຽນ ແລະ ລາຄາ

Wall Street English ປັບແຜນການຮຽນໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ເຮົາມອດແຜນການຮຽນທີ່ຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ສູດໃຫ້ກັບທ່ານ.

ເຮົາຄິດໄລ່ຄ່າຮຽນແນວໃດ

ເຮົາຈະປະເມີນ:

 • ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ;
 • ເປົ້າໝາຍສ່ວນຕົວໃນການຮຽນ;
 • ລະດັບທີ່ທ່ານຢາກໄດ້.

ເຮົາຈະອອກແບບແຜນການຮຽນໃຫ້ທ່ານໂດຍສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ຕິດຕໍ່ມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສານ ກັບເຮົາ ໃຫ້ເຮົາຊ່ວຍໃນການຍົກລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ.

ຫຼັກສູດພາສາຈາກມາດຕະຖານສາກົນ

ທີ່ Wall Street English ເຮົາມີກວ່າ 20 ລະດັບພາສາອັງກິດ ຕັ້ງແຕ່ຫ້ອງ Beginners ເຖິງ Advanced. ຫຼັກສູດຖືກອອກແບບຕາມມາດຕະຖານຂອງ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ແລະ ທ່ານສາມາດທຽບລະດັບພາສາອັງກິດຂອງຕົວເອງ ກັບ ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ. ລະດັບພາສາອັງກິດ ຂອງ CEFR ມີດັ່ງນີ້: A1, A2, B1, B2, C1 ແລະ C2. ການທຽບລະດັບຈະປະເມີນທີ່ການຂຽນ ການຟັງ ການອ່ານ ການ ອອກສຽງ ແລະ ເວົ້າໂຕ້ຕອບ.

A1

A2

B1

B2

C1

A1

Wall Street English Levels 3-5

 

ໃນລະດັບນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນສະຖານະການພື້ນຖານເມື່ອທ່ານເດີນທາງ. ທ່ານບໍ່ມີລະດັບພາສາອັງກິດບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະເຮັດວຽກ ຫຼື ຮຽນ ແຕ່ທ່ານສາມາດສົນທະນາກັບຄົນອື່ນໄດ້ແບບງ່າຍໆ ຖ້າພວກເຂົາເວົ້າແບບຊ້າໆ ແລະ ງ່າຍໆ.

ທົບສອບລະດັບພາສາອັງກິດແບບອອນລາຍ

ທົດສອບພາສາອັງກິດ ຟຣີ ຫຼື ນັດຈອງທົດສອບລະດັບຕົວເອງແບບຄົບວົງຈອນ.

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານທີ່ສູດ

ວິທີການຮຽນ ແລະ ບົດຮຽນຂອງເຮົາ ລວບລວມທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ແບບຄົບຖ້ວນ. ເຮົາມີຄວາມເປັນເອກະລັກມອບຄຸນນະພາບການຮຽນ ທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ພ້ອມດ້ວຍປະສົບການທີ່ ສະດວກສະບາຍໃນການເລືອກເວລາຮຽນ ຫຼື ຮູບແບບການຮຽນ ແບບອອນລາຍ ຫຼື ພົບຕົວຕໍ່ຕົວ. ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້

ການຮຽນຕົວຕໍ່ຕົວ

ທ່ານສາມາດຮຽນທີ່ບ້ານ ຫຼື ຮຽນທີ່ສູນຂອງເຮົາ ແລະ ມາເຂົ້າຮຽນຢູ່ຫ້ອງຮຽນ ມີຝຶກເວົ້າ ຫຼາກຫຼາຍບົດສົນທະນາ ແລະ ກິດຈະກຳ social club. ນັກຮຽນຈະມີຜູ້ຊ່ວຍຄຽງຂ້າງແນະນຳຕະຫຼອດເວລາຂອງການຮຽນ.

 • ມາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງເຮົາ
 • ຮຽນທີ່ ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງສູນ
 • ຮຽນດ້ວຍຕົວເອງພ້ອມມີຄົນແນະນຳຄຽງຂ້າງ
 • ຝຶກຝົນເພີ່ມໃນຫ້ອງຮຽນ
 • ງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ພົບປະສັງຄົມ
 • ເຂົ້າມາຢູ່່ໃນແວດລ້ອມທີ່ເວົ້າແຕ່ພາສາອັງກິດ
 • ຫ້ອງຮຽນແບບດີຈີຕອລ

ສະໝັກເລີຍ

Most popular

Full access

ໄດ້ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເລືອກຮຽນທັ້ງສອງແບບ ອອນລາຍ ແລະ ຕົວຕໍ່ຕົວ ເພື່ອໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່ກັບ ອາຈານ ແລະ ໂຄສ໌. ເຂົ້າມາໃນແວດລ້ອມແບບ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ 100% ຂອງສະຖາບັນເຮົາ ເພື່ອພັດທະນາ ພາສາຂອງທ່ານ.

 • ອອນລາຍ ແລະ ຮຽນທີ່ສະຖາບັນ
 • ຊີລີ້ໜັງສຳລັບຝຶກພາສາ
 • ບົດຮຽນ multimedia
 • ຮຽນກັບໝູ່ນັກຮຽນອີກ 3 ຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ
 • ມີເວລາປຶກສາໂຄສ໌ແບບສ່ວນຕົວ
 • ມີເວລາຮຽນເພື່ອຝຶກເພີ່ມ
 • ກິດຈະກຳສັງຄົມ
 • ເຂົ້າມາສູ່ ບັນຍາກາດແວດລ້ອມ

ສະໝັກດຽວນີ້ເລີຍ

ພົບກັບ ຫຼັກສູດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ

ຕອບບົດສຳຫຼວດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອ ຄົ້ນຫາວ່າ ຫຼັກສຼດໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ. ເຮົາສຳມາກປັບແຜນການຮຽນໃຫ້ເຂົ້າກັບເຂົ້າຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

Wall Street English ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ຄົ້ນພົບຄວາມຝັນດ້ວຍພາສາອັງກິດ