english coursesພາສາອັງກິດສຳລັບທອງທ່ຽວ

ພາສາອັງກິດສຳລັບທອງທ່ຽວ

ຕັ້ງແຕ່ ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດຂັ້ນສູງ, ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ທີ່ Wall Street English ຈະເນ້ນໄປທີ່ ການຟັງ ແລະ ເວົ່່າ. ຫຼັກສູດເໝາະຫຼາຍສຳລັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພາະ ວ່າທ່ານຈະໄດ້ທັກສະສຳຄັນເວລາເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
 • ຫ້ອງຮຽນນ້ອຍໆ ບໍ່ເກີນ 4 ຄົນ ແລະ ມີອາຈານຂອງທ່ານໃຫ້ຄຳປຶກສາສະໝ່ຳສະເໝີ
 • ໂຄສ໌ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຈະອອກແບບແຜນການຮຽນ ບົນພື້ນຖານວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍພາສາອັງກິດ ແລະ ຕິດຕາມການຮຽນ.
 • ຮຽນຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ ເໝາະສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່. ຖ້າທ່ານບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຂອງບົດຮຽນ, ທາງເຮົາຍິນດີສົ່ງເງິນຄືນ.
A young English student learning to travel the world

ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ

ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ພາສາປະເທດນັ້ນໆ ອາດບໍ່ງ່າຍ. ແຕ່ມື້ ມີຄົນ 1.7 ຕື້ກວ່າຄົນທົ່ວໂລກ ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາກາງໃນການສື່ສານ

ຮຽນພາສາອັງກິດກັບ Wall Street English ແລະ ທ່ານຈະສາມາດ ຈອງໂຮງແຮມ ສັ່ງອາຫານໄດ້ຕາມສະບາຍໃຈ. ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າວັດທະນະທຳດ້ວຍການເຂົ້າໃນພາສາອັງກີດ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ເລີຍກ່ຽວກັບຫຼັກສູດທີ່ຈະໃຫ້ທັກສະທຸກຢ່າງໃນການເດີນທາງເທື່ອຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.

ການເດີນທາງຂອງການຮຽນພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ

ຮຽນຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນຂຶ້ນ ເວລາທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດ.

ອາທິດທີ່ໜຶ່ງ

 • ເບີ່ງຊີລີ້ ຂອງພວກເຮົາ ຮຽນຮູ້ ເນື້ອງເລື່ອງ ຕົວລະຄອນທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກ
 • ປັບປຸງການອ່ານ ແລະ ຂຽນ ເພື່ອໃຊ້ເວລາເດີນທາງ
 • ເຂົ້າຮ່ວມ ບົດສົນທະນາ ໃນຫ້ອງຮຽນ ກັບອາຈານ ເພື່ອຝຶກໃຊ້ພາສາແບບມວນຊື່ນ ແລະ ຝຶກໃຊ້ກັບບົດສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ສາກົນ

ເຮັດຊ້ຳ

 • ໄປທີ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງຫຼັກສູດ, ທ່ານໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດສຳລັບການເດີນທາງແລ້ວ
 • ເຂົ້າຮຽນ ຄອສເພີ່ມ ຫຼື ກິດຈະກຳສັງຄົມ ແລະເລືອກຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
 • ທວນຄືນຄຳສັບກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ແລະ ປະໂຫຍກຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນໃນ ຄູ່ມື digital.

ທ່ານຮຽນພາສາອັງກິດສາກົນແນວໃດ

ເບີ່ງ ແລະ ອ່ານ

ຮຽນພາສາອັງກິດຜ່ານ ການເບີ່ງຊີລີ້ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍມີເນື້ອເລື່ອງກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ນຳກັນ ແລະ ກຳລັງສ້າງວຽກງານອານະຄົດ ແລະ ສັງຄົມໝູ່ໃໝ່ ໃນເມື່ອງ New York.

ຮຽນພາສາ ທີ່ທ່ານໄດ້ເບີ່ງຈາກວີດີໂອ ຜ່ານ ຫຼັກສູດທີ່ໃຫ້ເຮົາຝຶກໄປນຳ ເພື່ອຈະພັດທະນາ ການຟັງ ແລະ ການ ເວົ້າພາສາອັງກິດ. ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ຫຼິ້ນບົດຄືໃນຊີລີ້ ໂດຍນຳໃຊ້ຈາກວີດີໂອ. ຮຽນກັບບົດຮຽນເພື່ອຝຶກຫັດການອ່ານ ແລະ ຂຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະເມີນທັນທີ່.

ຝຶກຫັດ ແລະ ເວົ້າ

ຝຶກການອອກສຽງ ແລະ ພັດທະນາການສື່ສານພາສາອັງກິດ ແລະ ບົດຝຶກຫັດທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີແບບຫຼາກຫຼາຍ. ທ່ານຈະໄດ້ຝຶກໃຊ້ຄຳສັບໃຫມ່ໆຫຼາຍກວ່າຮຽນໄວຍະກອນ. ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແນະນຳທັນທີ່ ວ່າການອອກສຽງຜ່ານບໍ່ຜ່ານ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີບັນທຶກ ແລະ ວິເຄາະສຽງ. ທ່ານຈະຮູ້ທັນທີ່ວ່າ ຄວນປັບປຸງຢູ່ຈຸດໃດ.

ເລີ່ມເວົ້າພາສາອັງກິດກົບບົດສົນທະນາຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ, ຈະໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ອອນລາຍ.
ໄດ້ເວົ້າພາສາອັງກິດເຕັມທີ່ ແບບຕົວຈິງຄືຢູ່ປະເທດທີ່ໃຊ້ແຕ່ພາສາອັງກິດ ກັບ ອາຈານຂອງພວກເຮົາ ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳສັງຄົມຕ່າງໆ.

ການໃຫ້ຄຳແນະນຳແບບສະໝ່ຳສະເໝີ

ອາຈານທີ່ມີການສອນຄຸນນະພາບສູງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໄວ. ຄູສອນທີ່ຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຊີ້ນຳເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝັນໃຈຕົວເອງໃນການເວົ້າພາສາອັງກິດ.

ຫ້ອງຮຽນຂອງເຮົາມີນັກຮຽນບໍ່ເກີນ 4 ຄົນຕໍ່ຫ້ອງ ທີ່ມີລະດັບພາສາອັງກິດລະດັບດຽວກັນ. ອາຈານ ຈະປະເມີນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ພັດທະນາພາສາອັງກິດ.

ຫຼັກສູກ ແຜນການຮຽນ ແລະ ລາຄາ

Wall Street English ປັບແຜນການຮຽນໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ເຮົາມອດແຜນການຮຽນທີ່ຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ສູດໃຫ້ກັບທ່ານ.

ເຮົາຄິດໄລ່ຄ່າຮຽນແນວໃດ

ເຮົາຈະປະເມີນ:

 • ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ
 • ເປົ້າໝາຍສ່ວນຕົວໃນການຮຽນ
 • ລະດັບທີ່ທ່ານຢາກໄດ້

ເຮົາຈະອອກແບບແຜນການຮຽນໃຫ້ທ່ານໂດຍສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ຕິດຕໍ່ມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສານ ກັບເຮົາ ໃຫ້ເຮົາຊ່ວຍໃນການຍົກລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ.

Wall Street English ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ຄົ້ນພົບຄວາມຝັນດ້ວຍພາສາອັງກິດ ແລະ ເປີດປະຕູສູ່ໂອກາດໃໝ່ໆ.

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານທີ່ສູດ

ເຮົາມີແຜນການຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລືອກ. ວິທີການຮຽນ ແລະ ຫຼັກສູດຈະລວບລວມເອົາ ທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນການເດີນທາງ. ທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ທ່ານຈະພັດທະນາ ແລະ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ ທີ່ຕ່າງປະເທດ.

Most popular

Full access

ໄດ້ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເລືອກຮຽນທັ້ງສອງແບບ ອອນລາຍ ແລະ ຕົວຕໍ່ຕົວ ເພື່ອໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່ກັບ ອາຈານ ແລະ ໂຄສ໌. ເຂົ້າມາໃນແວດລ້ອມແບບ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ 100% ຂອງສະຖາບັນເຮົາ ເພື່ອພັດທະນາ ພາສາຂອງທ່ານ.

 • ອອນລາຍ ແລະ ຮຽນທີ່ສະຖາບັນ
 • ຊີລີ້ໜັງສຳລັບຝຶກພາສາ
 • ບົດຮຽນ multimedia
 • ຮຽນກັບໝູ່ນັກຮຽນອີກ 3 ຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ
 • ມີເວລາປຶກສາໂຄສ໌ແບບສ່ວນຕົວ
 • ມີເວລາຮຽນເພື່ອຝຶກເພີ່ມ
 • ກິດຈະກຳສັງຄົມ
 • ເຂົ້າມາສູ່ ບັນຍາກາດແວດລ້ອມ
ອ່ານເພີ່ມເຕິມ
ສະໝັກດຽວນີ້ເລີຍ

ຫຼັກສູດພາສາອັກິດທີ່ມີມາດຕະຖານສາກົນ

ທີ່ Wall Street English ເຮົາມີກວ່າ 20 ລະດັບພາສາອັງກິດ ຕັ້ງແຕ່ຫ້ອງ Beginners ເຖິງ Advanced. ຫຼັກສູດຖືກອອກແບບຕາມມາດຕະຖານຂອງ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ແລະ ທ່ານສາມາດທຽບລະດັບພາສາອັງກິດຂອງຕົວເອງ ກັບ ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ. ລະດັບພາສາອັງກິດ ຂອງ CEFR ມີດັ່ງນີ້: A1, A2, B1, B2, C1 ແລະ C2. ການທຽບລະດັບຈະປະເມີນທີ່ການຂຽນ ການຟັງ ການອ່ານ ການ ອອກສຽງ ແລະ ເວົ້າໂຕ້ຕອບ.

A1

A2

B1

B2

C1

A1

Wall Street English Levels 3-5

ໃນລະດັບນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນສະຖານະການພື້ນຖານເມື່ອທ່ານເດີນທາງ. ທ່ານສາມາດມີບົດສົນທະນາໄດ້ ກັບ ຄົນອື່ນ ຖ້າເຂົາເວົ້າ ຊ້າໆ ແລະ ໃຊ້ຄຳສັບງ່າຍໆ.

ທົບສອບລະດັບພາສາອັງກິດແບບອອນລາຍ

ທົດສອບພາສາອັງກິດ ຟຣີ ຫຼື ນັດຈອງທົດສອບລະດັບຕົວເອງແບບຄົບວົງຈອນ.

ຮຽນພາສາອັງກິດເພື່່ອເດີນທາງ

ນັດລົມກັບເຈົ້າໜ້່າທີຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ເພື່່ອຮູ້ວ່າ ທ່ານຈະພັດທະນາ ພາສາອັງກິດ ແລະ ເລີ່ມເດິນທາງໄປທົ່ວໂລກ ກັບ Wall Street English.