english coursesພາສາອັງກິດສຳລັບວຽກງານ

ພາສາອັງກິດສຳລັບວຽກງານ

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຂອງເຮົາ ຈະເນັ້ນການຍົກລະດັບ ທັກສະການຟັງ ແລະ ເວົ້າ. ເໝາະສຳລັບ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ນັກທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດຫຼາຍ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
 • ເປັນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີແຕ່ 4 ນັກຮຽນສູງສຸດ ເພື່ອໄດ້ຮັບການຝຶກການນຳໃຊ້ເຕັມທີ ກັບອາຈານຂອງທ່ານ.
 • ທ່ານຈະມີໂຄສ໌ສ່ວນຕົວທີ່ຈະຊ່ວຍວາງແຜນການຮຽນ ເພື່ອເຕີມເຕັມເປົ້້າໝາຍຂອງວຽກງານອາຊີບຂອງທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານຕິດຕາມການຮຽນ
 • ຮຽນຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ເໝາະສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່. ຖ້າທ່ານບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍພາສາຂອງທ່ານ ຕອນຮຽນຈົບຫຼັກສູດ ທາງເຮົາຍິນດີຄືນເງິນ.
 • ເປັນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີແຕ່ 4 ນັກຮຽນສູງສຸດ ເພື່ອໄດ້ຮັບການຝຶກການນຳໃຊ້ເຕັມທີ ກັບອາຈານຂອງທ່ານ.
 • ທ່ານຈະມີໂຄສ໌ສ່ວນຕົວທີ່ຈະຊ່ວຍວາງແຜນການຮຽນ ເພື່ອເຕີມເຕັມເປົ້້າໝາຍຂອງວຽກງານອາຊີບຂອງທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານຕິດຕາມການຮຽນ
 • ຮຽນຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ເໝາະສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່. ຖ້າທ່ານບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍພາສາຂອງທ່ານ ຕອນຮຽນຈົບຫຼັກສູດ ທາງເຮົາຍິນດີຄືນເງິນ.
A group of business people learning English for their careers

ຊ່ຽວຊານໃນພາສາອັງກິດເພື່ອທຸລະກິດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1972

ຢູ່ Wall Street English, ເຮົາໄດ້ພັດທະນາ ຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຢາກຍົກລະດັບພາສາໃນວຽກງານອາຊີບ.

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຂອງພວກເຮົາປະສົມປະສານ ການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນນອ້ຍໆ ກັບອາຈານເພື່ອຮັບປະການໄດ້ເຫັນຜົນຈິງ. ທ່ານຈະເຫັນການຍົກລະດັບພາສາຂອງຕົວເອງ ແລະ ສຳເລັດໃນເປົ້າໝາຍວຽກງານອາຊີບ

ຮຽນພາສາອັງກິດເພື່ອທຸລະກິດແບບໃດ

ເບີ່ງໜັງ ແລະ ຮຽນຮູ້

1

ຮຽນພາສາອັງກິດຜ່ານ ການເບີ່ງຊີລີ້ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍມີເນື້ອເລື່ອງກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ນຳກັນ ແລະ ກຳລັງສ້າງວຽກງານອານະຄົດ ແລະ ສັງຄົມໝູ່ໃໝ່ ໃນເມື່ອງ New York.

ຮຽນພາສາ ທີ່ທ່ານໄດ້ເບີ່ງຈາກວີດີໂອ ຜ່ານ ຫຼັກສູດທີ່ໃຫ້ເຮົາຝຶກໄປນຳ ເພື່ອຈະພັດທະນາ ການຟັງ ແລະ ການ ເວົ້າພາສາອັງກິດ. ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ຫຼິ້ນບົດຄືໃນຊີລີ້ ໂດຍນຳໃຊ້ຈາກວີດີໂອ. ຮຽນກັບບົດຮຽນເພື່ອຝຶກຫັດການອ່ານ ແລະ ຂຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະເມີນທັນທີ່.

ຝຶກຫັດ ແລະ ເວົ້າ

2

ຝຶກການອອກສຽງ ແລະ ພັດທະນາການສື່ສານພາສາອັງກິດ ແລະ ບົດຝຶກຫັດທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີແບບຫຼາກຫຼາຍ. ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແນະນຳທັນທີ່ ວ່າການອອກສຽງຜ່ານບໍ່ຜ່ານ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີບັນທຶກ ແລະ ວິເຄາະສຽງ. ທ່ານຈະຮູ້ທັນທີ່ວ່າ ຄວນປັບປຸງຢູ່ຈຸດໃດ.

ເລີ່ມເວົ້າພາສາອັງກິດກົບບົດສົນທະນາຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ, ຈະໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ອອນລາຍ.
ໄດ້ເວົ້າພາສາອັງກິດເຕັມທີ່ ແບບຕົວຈິງຄືຢູ່ໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກ ຫຼື້ ທຸລະກິດ ກັບ ອາຈານຂອງພວກເຮົາ ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳສັງຄົມຕ່າງໆ.

ຄຳແນະນຳ ສະໝ່ຳສະເໝີ

3

ພັບກັບອາຈານ ຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໄວຂຶ້ນ. ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ ແລະ ຊີ້ນຳ ໃນການເວົ້າພາສາອັງກິດແບບໝັ້ນໃຈ ເວລາ ນຳສະເໜີບົດລາຍງານ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນທີ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດຫຼາຍ.

ເປັນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີແຕ່ 4 ນັກຮຽນສູງສຸດ ທີ່ສົນໃຈພັດທະນາພາສາອັງກິດຢູ່ບ່ອນວຽກງານຄືກັນ ແລະ ທີ່ມີລະດັບພາສາດຽວກັນ. ໂຄສ໌ສ່ວນຕົວ ຈະຊ່ວຍກວດ ແລະ ຕິດຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນມາ. ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ພັດທະນາ ທັກສະພາສາອັງກິດເພື່ອວຽກງານແນ່ນອນ.

ວົງຈອນຂອງການຮຽໜພາສາອັງກິດ

ຮຽນຫຼັກສູດ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນຂຶ້ນ ເຖິງທ່ານຈະຢູ່ໃນລະດັບພາສາອັງກິດລະດັບໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ.

ອາທິດທີ່ໜຶ່ງ

 • ເບີ່ງໜັງຊີລີ້ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳນຳ ຮຽນໄປນຳ
 • ຍົກລະດັບ ການອ່ານ ແລະ ທັກສະການ ຂຽນ ອີເມວ ຫຼື ຈົດໝາຍ ເປັນພາສາອັງກິດ ນຳຄູ່ມື
 • ເຂົ້າຮ່ວມບົດສົນທະນານຳອາຈານເພື່ອ ຝຶກຝົນການໃຊ້ພາສາອັງກິດຕົວຈິງ ເຊັ່ນໃນ ຫ້ອງປະຊຸມ

ອາທິດທີ່ ສອງ

 • ຮຽນກັບລະບົບການຮຽນແບບ ໂຕ້ຕອບ ໂດຍທີ່ມີໂຄສ໌ຄຽງຂ້າງ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
 • ນຳໃຊ້ເວົ້າພາສາອັງກິດໃນສະຖານະການຈິງໃນຊີວິດ ຜ່ານກິດຈະກຳສັງຄົມ
 • ການຮຽນໃນຫ້ອງທີ່ນັກຮຽນຈຳນວນນ້ອຍ ກັບ ອາຈານ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນການພັດທະນາຂອງພາສາທ່ານ

ເຮັດຊ້ຳຄືນ

 • ໄປບົດຮຽນຕໍ່ໄປ, ທ່ານໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດ ເພື່ອທຸລະກິດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
 • ເຂົ້າຮ່ວມຫ້ອງຮຽນເພື່ອມ ຖ້າຕ້ອງການ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບພາສາ
 • ເບີ່ງຄືນ ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ໃນຄູ່ມື ເພື່ອຝຶກຝົນຕື່ມ ໃນພາສາເພື່ອທຸລະກິ

ຫຼັກສູດພາສາອັກິດທີ່ມີມາດຕະຖານສາກົນ.

ທີ່ Wall Street English ເຮົາມີກວ່າ 20 ລະດັບພາສາອັງກິດ ຕັ້ງແຕ່ຫ້ອງ Beginners ເຖິງ Advanced. ຫຼັກສູດຖືກອອກແບບຕາມມາດຕະຖານຂອງ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ແລະ ທ່ານສາມາດທຽບລະດັບພາສາອັງກິດຂອງຕົວເອງ ກັບ ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ. ລະດັບພາສາອັງກິດ ຂອງ CEFR ມີດັ່ງນີ້: A1, A2, B1, B2, C1 ແລະ C2. ການທຽບລະດັບຈະປະເມີນທີ່ການຂຽນ ການຟັງ ການອ່ານ ການ ອອກສຽງ ແລະ ເວົ້າໂຕ້ຕອບ.

A1

A2

B1

B2

C1

A1

Wall Street English Levels 3-5

ໃນລະດັບນີ້ ທ່ານສາມາດໄປເຮັດວຽກ ແລະ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ ແບບ ພື້ນຖານ ເຊັ່ນ ກ່ຽວກັບ ຄູ່ມືເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ ແລະ ສາງ ຫຼື ທຳຄວາມສະອາດ. ທ່ານຈະສາມາດ ມີບົດສົນທະນາກັບຄົນ ອື່ນ ແບບງ່າຍໆ ແລະ ເວົ້າຊ້າ.

 

ທົບສອບລະດັບພາສາອັງກິດແບບອອນລາຍ

ທົດສອບພາສາອັງກິດ ຟຣີ ຫຼື ນັດຈອງທົດສອບລະດັບຕົວເອງແບບຄົບວົງຈອນ.

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານທີ່ສູດ

ເຮົາມີແຜນການຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລືອກ. ວິທີການຮຽນ ແລະ ຫຼັກສູດຈະລວບລວມເອົາ ທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ທຸລະກິດ. ທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ທ່ານຈະພັດທະນາ ແລະ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ ໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງທ່ານ.

Online

ຮຽນດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ຈາກບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ ດ້ວຍ Global Online Classroom. ທ່ານຈະໄດ້ອາຈານສອນທີ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ການຄຽງຂ້າງແບບສ່ວນຕົວຄືກັບມາຮຽນທີ່ສູນເລີຍ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ສະໝັກດຽວນີ້ເລີຍ

ການຮຽນຕົວຕໍ່ຕົວ

ທ່ານສາມາດຮຽນທີ່ບ້ານ ຫຼື ຮຽນທີ່ສູນຂອງເຮົາ ແລະ ມາເຂົ້າຮຽນຢູ່ຫ້ອງຮຽນ ມີຝຶກເວົ້າ ຫຼາກຫຼາຍບົດສົນທະນາ ແລະ ກິດຈະກຳ social club. ນັກຮຽນຈະມີຜູ້ຊ່ວຍຄຽງຂ້າງແນະນຳຕະຫຼອດເວລາຂອງການຮຽນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ສະໝັກເລີຍ

ການຮຽນຕົວຕໍ່ຕົວ

ທ່ານສາມາດຮຽນທີ່ບ້ານ ຫຼື ຮຽນທີ່ສູນຂອງເຮົາ ແລະ ມາເຂົ້າຮຽນຢູ່ຫ້ອງຮຽນ ມີຝຶກເວົ້າ ຫຼາກຫຼາຍບົດສົນທະນາ ແລະ ກິດຈະກຳ social club. ນັກຮຽນຈະມີຜູ້ຊ່ວຍຄຽງຂ້າງແນະນຳຕະຫຼອດເວລາຂອງການຮຽນ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ສະໝັກເລີຍ

Most popular

Full access

ໄດ້ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເລືອກຮຽນທັ້ງສອງແບບ ອອນລາຍ ແລະ ຕົວຕໍ່ຕົວ ເພື່ອໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່ກັບ ອາຈານ ແລະ ໂຄສ໌. ເຂົ້າມາໃນແວດລ້ອມແບບ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ 100% ຂອງສະຖາບັນເຮົາ ເພື່ອພັດທະນາ ພາສາຂອງທ່ານ.

Learn more
ສະໝັກດຽວນີ້ເລີຍ

Most popular

Full access

ໄດ້ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເລືອກຮຽນທັ້ງສອງແບບ ອອນລາຍ ແລະ ຕົວຕໍ່ຕົວ ເພື່ອໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່ກັບ ອາຈານ ແລະ ໂຄສ໌. ເຂົ້າມາໃນແວດລ້ອມແບບ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ 100% ຂອງສະຖາບັນເຮົາ ເພື່ອພັດທະນາ ພາສາຂອງທ່ານ.

Learn more
ສະໝັກດຽວນີ້ເລີຍ

ຫຼັກສູກ ແຜນການຮຽນ ແລະ ລາຄາ

Wall Street English ປັບແຜນການຮຽນໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ເຮົາມອດແຜນການຮຽນທີ່ຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ສູດໃຫ້ກັບທ່ານ.

ເຮົາຄິດໄລ່ຄ່າຮຽນແນວໃດ

ເຮົາຈະປະເມີນ:

 • ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ
 • ເປົ້າໝາຍສ່ວນຕົວໃນການຮຽນ
 • ລະດັບທີ່ທ່ານຢາກໄດ້

ເຮົາຈະອອກແບບແຜນການຮຽນໃຫ້ທ່ານໂດຍສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ຕິດຕໍ່ມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສານ ກັບເຮົາ ໃຫ້ເຮົາຊ່ວຍໃນການຍົກລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ.

.

Wall Street English ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ຄົ້ນພົບຄວາມຝັນດ້ວຍພາສາອັງກິດ

ມາຍົກລະດັບວຽກງານອະນາຄົດຂອງທ່ານ

ຕິກຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ພ້ອມຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ພາສາອັງກິດເພື່ອທຸລະກິດ