english coursesພາສາອັງກິດສຳລັບນັກຮຽນທີ່ກຳລັງຈະໄປຮຽນ

ພາສາອັງກິດສຳລັບນັກຮຽນທີ່ກຳລັງຈະໄປຮຽນ

ກຽມພາສາອັງກິດເພື່ອເຂົ້າ ວິທະຍາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ ກັບວິທີການຮຽນທີ່ຜ່ານການພິສູດວ່າໄດ້ຜົນຈິງ. ຫຼັກສູດຂອງເຮົາ ຈະ ສ້າງທັກສະ ແລະ ການຮຽນຮູ້ປະຈຳວັນ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອໃຊ້ພາສາອັງກິດ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
 • ວິທີການຂອງພວກເຮົາປະສົມປະສານລະຫວ່າງການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ພ້ອມດ້ວຍອາຈານທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງສະໜັບສະໜູມເພື່ອ ຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານ.
 • ບົດຮຽນຈະເນ້ນໄປທີ່ພາສາອັງກິດເພື່ອກຽມເຂົ້າຮຽນມະຫາວິທະຍະໄລ ແລະ ທັກສະທີ່ຕ້ອງກາຮເຊ່ນ ການເວົ້າ ແລະ ການຂຽນແບບໝັ້ນໃຈ.
 • ຮັບປະກັນເຫັນການພັດທະນາຈິງ ແລະ ທ່ານສະດວກສະບາຍໃນການເລືອກໂມງເວລາຮຽນທີ່ເໝາະກັບທ່ານ.
A learner on an English course for students

ປະສົບການການຮຽນ ທີ່ຈະກຽມຕົວທ່ານແບບເຕັມທີ່

ການຮຽນແບບປະສົມປະສານຂອງພວກເຮົາຈະກຽມທ່ານເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນການຮຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພາະໄດ້ພັດທະນາທັກສະການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງໄປນຳ.

ຫຼັກສູດຈະເນ້ນໄປທີ່ການຟັງ ແລະ ການເວົ້າກ່ອນ ແລະ ທ່ານຈະສາມາດນຳສົ່ງ ບົດລາຍງານເປັນພາສາອັງກິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຝຶກສານ ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ເພື່ອຂຽນບົດຕ່າງໆ.

ພົບກັບລະດັບພາສາອັງກິດທີ່ຕ້ອງການຮຽນ

ທຸກລະດັບຂອງພາສາອັງກິດ ທີ່ Wall Street English ສອດຄອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ສາມາດທຽບເຂົ້າມະຫາໄລ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ.

A1

A1

A2

B1

B2

C1

A2

B1

B2

C1

A1

Wall Street English Levels: 3-5

 

ໃນລະດັບນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນສະຖານະການພື້ນຖານ. ທ່ານບໍ່ມີລະດັບພາສາອັງກິດບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະເຮັດໄປຮຽນໃນໂຮງຮຽນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ທ່ານສາມາດສົນທະນາກັບຄົນອື່ນໄດ້ແບບງ່າຍໆ ກັບອາຈານ ຖ້າພວກເຂົາເວົ້າແບບຊ້າໆ ແລະ ງ່າຍໆ.

ຄົ້ນພົບ ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ

ພວກເຮົານຳສະເໜີ ບົດທົດສອບພາສາອັງກິດ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ລະດັບຂອງຕົວເອງ ແລະ ການປະເມີນແບບມືອາຊີບເພື່ອວາງແຜນຍົກລະດັບພາສາ. ນັດພັບມື້ນີ້ ເພື່ອ ຮູ້ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານທິນທີ

ຫຼັກສູກ ແຜນການຮຽນ ແລະ ລາຄາ

Wall Street English ປັບແຜນການຮຽນໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ເຮົາມອດແຜນການຮຽນທີ່ຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ສູດໃຫ້ກັບທ່ານ.

ເຮົາຄິດໄລ່ຄ່າຮຽນແນວໃດ

ເຮົາຈະປະເມີນ:

 • ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ
 • ເປົ້າໝາຍສ່ວນຕົວໃນການຮຽນ
 • ລະດັບທີ່ທ່ານຢາກໄດ້

ເຮົາຈະສ້າງຫຼັກສູດທີ່ຈະກຽມເຂົ້າມະຫາວິທິຍາໄລທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ເລີຍເພື່ອລົມກັນ ວ່າ Wall Street English.

ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອ ນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ດ້ວຍພາສາອັງກິດ

ທ່ານຮຽນພາສາອັງກິດແບບໃດ

ເບິ່ງ ແລະ ຮຽນຮູ້

ຮຽນພາສາອັງກິດກັບ ຊີລີ ທີວີ ທີ່ຈະພາທ່ານໃຊ້ພາສາອັງກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນແຕ່ລະສະຖານະການ.

ພັດທະນາ ທັກສະໃນການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີສ່ວນຮວມກັບ ກິດຈະກຳໂຕ້ຕອບຕ່າງໆ, ຄູ່ມືຮຽນອອນລາຍ ແລະ ຕິດຕາມແຜນການຮຽນຂອງທ່ານ.

ຝຶກຝົນ ແລະ ເວົ້າ

ຫ້ອງຮຽນນ້ອຍໆທີ່ສ້າງໃຫ້ທ່ານມີທັກສະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຜູ້ຄົນ ແລະ ລະວ່າງວັດທະນາທຳທີ່ຫຼາຍຫຼາຍ ແລະ ທ່ານໄດ້ໝັ້ນໃຈຂຶ້ນໃນການເວົ້າ ໃນຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ຫຼື ກຸ່ມໃຫຍ່.

ກິດຈະກຳສັງຄົມ ແລະ ບົດສົນທະນາເປັນພາສາອັງກິດ ໃນຫ້ອງຮຽນ ຈະເສີມສ້າງໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈໃນຕົວທ່ານ ແລະ ໃນການກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ການກ້າວໜ້າຂອງຊີວິດ.

ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳສະໝ່ຳສະເໝີ

Receive the guidance and support of experienced English teachers as well as your own Personal Coach to make sure you learn.

Continual and immediate feedback during the online lessons to see your progress and understand where you need to improve.

ແຜນການຮຽນທີ່ເຫັນຈິງ

ເຮົາສອນພາສາອັງກິດມາຕັ້ງແຕ່ ປີ 1972 ແລະ ໄດ້ ພັດທະນາວິທີການຮຽນທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າ ທ່ານຈະຮຽນພາສາອັງກິດ ແບບ ໄວ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນ.

ອາທິດທີ່ໜຶ່ງ

 • ເບີ່ງ ແລະ ເລ່ນບົດຕົວລະຄອນ ຂອງ ຊີລີ້ຂອງພວກເຮົາ
 • ກີດຈະກຳແບບໂຕ້ຕອບ ກ່ຽວກັບຊີລີ້
 • ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສັງຄົມ ເພື່ອຝຶກຫັດພາສາອັງກິດ

ເຮັດຊ້ຳຄືນ

 • ການຮຽນແບບລະບົບເປັນວົງຈອນເພື່ອໄດ້ ຝຶກຫັດ ພາສາອັງກິິດ ດ້ານການຟັງ ເວົ້າ ອ່ານ ຂຽນໃຫ້ເກ່ງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ
 • ປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມການຍົກລະດັບຂອງພາສາອັງກິດ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານທີ່ສູດ

ເຮົາມີບົດຮຽນຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກ. ວິທີການຮຽນ ແລະ ຫຼັກສູດຂອງເຮົາຄວມຄຸມທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ເປັນພາສາອັງັກິດ ແບບມີປະສິດຕິຜົນ. ທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ທ່ານຈະພັດທະນາຂຶ້ນ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການຮຽນ.

Online

ຮຽນດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ຈາກບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ ດ້ວຍ Global Online Classroom. ທ່ານຈະໄດ້ອາຈານສອນທີ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ການຄຽງຂ້າງແບບສ່ວນຕົວຄືກັບມາຮຽນທີ່ສູນເລີຍ.

 • Online
 • ຊີລີ້ໜັງສຳລັບຝຶກພາສາ
 • ບົດຮຽນ multimedia
 • ຮຽນກັບໝູ່ນັກຮຽນອີກ 3 ຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ
 • ມີເວລາປຶກສາໂຄສ໌ແບບສ່ວນຕົວ
 • ມີເວລາຮຽນເພື່ອຝຶກເພີ່ມ
 • ກິດຈະກຳສັງຄົມ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ສະໝັກດຽວນີ້ເລີຍ

ການຮຽນຕົວຕໍ່ຕົວ

ທ່ານສາມາດຮຽນທີ່ບ້ານ ຫຼື ຮຽນທີ່ສູນຂອງເຮົາ ແລະ ມາເຂົ້າຮຽນຢູ່ຫ້ອງຮຽນ ມີຝຶກເວົ້າ ຫຼາກຫຼາຍບົດສົນທະນາ ແລະ ກິດຈະກຳ social club. ນັກຮຽນຈະມີຜູ້ຊ່ວຍຄຽງຂ້າງແນະນຳຕະຫຼອດເວລາຂອງການຮຽນ.

 • ມາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງເຮົາ
 • ຮຽນທີ່ ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງສູນ
 • ຮຽນດ້ວຍຕົວເອງພ້ອມມີຄົນແນະນຳຄຽງຂ້າງ
 • ຝຶກຝົນເພີ່ມໃນຫ້ອງຮຽນ
 • ງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ພົບປະສັງຄົມ
 • ເຂົ້າມາຢູ່່ໃນແວດລ້ອມທີ່ເວົ້າແຕ່ພາສາອັງກິດ
 • ຫ້ອງຮຽນແບບດີຈີຕອລ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ສະໝັກເລີຍ

ເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດມື້ນີ້

ຈອງນັດມື້ນີ້ເລີຍ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ ເພື່ອຮູ້ວ່າເຮົາຈະກຽມການຮຽນຈັ່ງໃດ. ເຮົາມີຫຼັກສູດທີ່ເໝາະສຳລັບທ່ານ