ບົດຝຶກຫັດ ພາສາອັງກິດ

ຄວາມໝາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ of Used to

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ‘used to’ ມີສອງຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ? ອ່ານຕໍ່ເພື່ອຮຽນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຮູ້ວິທີໃຊ້.

Demonstrative adjectives

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນ ຄຳ ພາສາອັງກິດ ແມ່ນເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າມັນມີປະໂຫຍດແນວໃດ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ?

Comparative adjectives

ວິທີການປຽບທຽບ ທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ການໃຊ້ comparative adjectives ທີ່ບອກວ່າມີໂຕໜຶ່ງສູງກວ່າໂຕໜຶ່ງ. ມາຮຽນຮູ້ໄປນຳກັນເລີຍ.

ຄຳກິລຣິຍາວິເສດ ຂອງ ສະຖານທີ - Adverbs of place

ຄຳກິລຣິຍາວິເສດ ຂອງ ສະຖານທີແມ່ນຫຍັງ ແລະ ໃຊ້ຈັ່ງໃດ? ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນກະທູ້ນີ້ ກ່ຽວກັບການອ່ານພາສາອັງກິດ.

ຄຳກິລຣິຍາວິເສດ ຂອງ ວຶທີການ - Adverbs of manner

ເຮົາສາມາໃຊ້ຄຳຄຳກິລຣິຍາວິເສດໄດ້ຫຼາຍແບບ, ການບັນຍາຍ ວ່າເຮົາເຮັດສິ່ງໜຶ່ງດຸຫຼືບໍ່ ຈົນໄປເຖິງ ການອາທິບາຍ ເຮົາເຮັດສິ່ງນັ້ນຢູ່ໃສ. ແລະ ຄຳກິລຣິຍາວິເສດ ຂອງວິທີການແມ່ນຫຍັງ? ມີໃຊ້ໃນກໍລະນີໃດ? ແລະ ໃຊ້ແບບໃດ? ອ່ານເພີ່ມເຕີມ