exercisesຄວາມໝາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ of Used to

ຄວາມໝາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ of Used to

ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນ ຄຳວ່າ ‘used to’ ແລະ ຮູ້ຄວາມໝາຍບໍ່? ຄຳນີ້ສາມາດມີສອງຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ? ອ່ານຕໍ່ເພື່ອຮຽນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຮູ້ວິທີໃຊ້.

Used to

ເຮົາໃຊ້ used to ເພື່ອໝາຍເຖິງ:

  • ພຶດທິກຳຜ່ານມາ
  • ສະຖານະການທີ່ມີໄລຍະຍາວ ແລະ ທີ່ຈົບໄປແລ້ວ

ເຊັ່ນ,

I used to do night shifts every month. But in my new company I only work during the day.

ການສ້າງປະໂຫຍກກັບ ‘used to’, ທ່ານສຳມາດໃສ່ຫຼັງ subject ຫຼື ຕໍ່ໜ້າ verb ໃນແບບ infinitive form:

Subject + used to + verb

We used to have meetings every day.

ເພື່ອສ້າງຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳປະຕິເສດ ກັບ used to  ເຮົາໃຊ້ did ແລະ didn’t. ເຊັ່ນ:

Did you use to do overtime at the factory?

We didn’t use to do any overtime.

ຕົາຢ່າງ:

She used to be a sales rep. Now she’s the Regional Manager.

Our offices used to be in the city center. Now we’ve relocated to a quieter area in the suburbs.

I used to have a blackberry. Now I’ve got an iPhone.

They used to distribute products themselves, but now they pay another company to do it.

It didn’t use to be difficult to find a job in this country. It’s become much harder recently.

Did you use to speak English a lot in your previous company?

Be/get used to

ເວລາປະໂຫຍກທີ່ສອງ ທີ່ມີ used to ຈະມີຄວາມໝາຍທີ່ຕ່າງໄປ:

  • Be used to – ເວລາປະໂຫຍກທີ່ສອງ ທີ່ມີ ‘used to’ ຈະມີຄວາມໝາຍທີ່ຕ່າງໄປ

     

  • Get used toເລີ່ມຈະລຶ້ງ ກັບ ບາງຢ່າງ

ເຊັ່ນ,

The commute to work is long but I’m used to it now. = ຂ້ອຍເຄີຍລົງມືເຮັດແລ້ວໄລຍະໜຶ່ງ ແລະ ມັນເປັນປົກກະຕິສຳລັບຂ້ອຍ.

ການປ່ຽນການໃນໄວຢາກອນ ‘be’ ຫຼື ‘get’, ທ່ານສາມາດໃຊ້ ສຳນວນເວົ້ານີ້ ນອາດີດ, ປະຈຸບັນ ຫຼື ອະນາຄົດ. ເຊັ່ນ,

When I started this job, I wasn’t used to working in a team.

After a few weeks I got used to it.

Now I’m used to working in a team and I don’t like working on my own any more!

ເຮົາສ້າງແບບຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳປະຕິເສດ ໃນແບບດຽວກັນທີ່ເຮົາໃຊ້ກັບ  verbs ‘be’ ແລະ ‘get’, ຂຶ້ນນຳ tense. ເຊັ່ນ:

Are you used to doing long hours? (Present simple question)

He isn’t used to typing quickly. (Present simple negative)

Have you got used to flexitime? (Present perfect question)

We haven’t got used to our new offices yet. (Present perfect negative)

ຕາມທີ່ທ່ານເຫັນ, verb ທີ່ຕາມຫຼັງ be/get used to ຈະຢູ່ໃນແບບ ຂອງ -ing ສະເໝີ. ເຊັ່ນ:

Have you got used to our IT software yet?

Partially, but I’m sure I’ll get used to it in the next few weeks.

I wasn’t used to working from home but now I’ve got used to it and love it.

The receptionists are used to speaking in English because we have foreign visitors almost every day.

I’m used to driving long distances because I work as a regional service technician.

Pat isn’t used to making presentations in front of a lot of people, but I expect he’ll get used to it with practice.

ສອງ ສຳນວນເວົ້ານີ້ ຖືກໃຊ້ຫຼາຍໃນພາສາອັງກີດ ແລະ ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍຖ້າເຮົາຮູ້ໃຊ້ມັນ. ລອງສ້າງຕົວຢ່າງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງກ່ຽວກັບ ຊີວິດ ຫຼື ວຽກງານ. ເຊັ່ນ, ທ່ານເຄີຍລຶ້ງເຄີຍໃນການເຮັດຫຍັງຕອນທ່ານເລີ່ມເຮັດວຽກໃຫມ່ໆ? ແລະ ຕົວຢ່າງໃດທີ່ທ່ານເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ກ່ອນມາເຮັດວຽກທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່?

 

ບົດຝຶກຫັດເພີ່ມ
ຄຳກິລຣິຍາວິເສດ ຂອງ ສະຖານທີ - Adverbs of place

ຄຳກິລຣິຍາວິເສດ ຂອງ ສະຖານທີແມ່ນຫຍັງ ແລະ ໃຊ້ຈັ່ງໃດ? ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນກະທູ້ນີ້ ກ່ຽວກັບການອ່ານພາສາອັງກິດ.

ຄຳກິລຣິຍາວິເສດ ຂອງ ວຶທີການ - Adverbs of manner

ເຮົາສາມາໃຊ້ຄຳຄຳກິລຣິຍາວິເສດໄດ້ຫຼາຍແບບ, ການບັນຍາຍ ວ່າເຮົາເຮັດສິ່ງໜຶ່ງດຸຫຼືບໍ່ ຈົນໄປເຖິງ ການອາທິບາຍ ເຮົາເຮັດສິ່ງນັ້ນຢູ່ໃສ. ແລະ ຄຳກິລຣິຍາວິເສດ ຂອງວິທີການແມ່ນຫຍັງ? ມີໃຊ້ໃນກໍລະນີໃດ? ແລະ ໃຊ້ແບບໃດ? ອ່ານເພີ່ມເຕີມ