english testsBusiness English test

Business English test

ທ່ານສົນໃຈກວດສອບລະດັບພາສາອັງກິດທ່ານບໍ?

ທົດລອງວັດລະດັບພາສາອັງກິດອອນລາຍແບບວອງໄວ ເພື່ອຮູ້ລະດັບຕົວເອງ. ຕອບຄຳຖາມຕ່າງ ແລະ ເຮົາຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານ ທາງອີເມວພ້ອມຄຳແນະນຳ.

ເຮັດວັດລະດັບແບບຄົບຖ້ວນ

ທາງເຮົາມີການວັດລະດັບແບບຄົບຖ້ວນ ທີ່ໄປປຽບທຽບໄດ້ກັບລະດັບ ມາດຕະຖານ CEFR. ທ່ານຈະຖຶກປະເມີນການ ເວົ້າ ຟັງ ຂຽນ ໄວຍະກອນ ແລະ ຄຳສັບ.