ຫຼັກສູດທີ່ເໝາະສົມ ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ

ເຮົາຈະອອກແບບແຜນຮຽນ ພາສາອັງກິດ ໂດຍເອົາເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ, ເວລາທີ່ສະດວກ ແລະ ງົບປະມານ ເປັນທີ່ຕັ້ງ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ເພື່ອຮັບໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ແຜນການຮຽນຂອງທ່ານ.

ການຊຳລະແບບສະດວກສະບາຍ

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນຫຼັກສູດທີ່ເຫັນຜົນຈິງ. ຮຽນກັບ Wall Street English ເປັນການລົງທຸນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ.

ພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ຄຳແນະນຳຖ້າທ່ານຕ້ອງການປຶກສາເລື່ອງງົບປະມານ ສຳລັບຄ່າຮຽນ.

ເລືອກແຜນການຮຽນທີ່ເໝາະສຳລັບທ່ານ

ຫຼັກສູດຂອງເຮາທຸກອັນ ໄດ້ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວແລະ ເຫັນຜົນຈິງ. ເບີ່ງຊີລີ້ຂອງເຮົາ, ຮຽນກັບບົດຮຽນແບບໂຕ້ຕອບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຫ້ອງຮຽນນ້ອຍໆ ຂອງເຮົາ ທີ່ມີພຽງແຕ່ນັກຮຽນ 4 ຄົນ ທີ່ມີລະດັບພາສາດຽວກັນ ຫຼື ຮຽນ 1 ຕໍ່ 1 ກັບ ອາຈານທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ຍົກລະດັບຄວາມຄອງແຄ້ວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກຫັດເວົ້າ ໃນຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ງານຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາການເວົ້າພາສາອັງກິດໃນຊີວິດຈິງ ສະຖານະການຈິງ. ທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ທ່ານຈະເລືອກຮຽນແບບໃດ ທ່ານຈະມີໂຄສ໌ສ່ວນຕົວ ຄຽງຂ້າງຕິດຕາມ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

Online

ຮຽນດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ຈາກບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ ດ້ວຍ Global Online Classroom. ທ່ານຈະໄດ້ອາຈານສອນທີ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ການຄຽງຂ້າງແບບສ່ວນຕົວຄືກັບມາຮຽນທີ່ສູນເລີຍ.

 • Online
 • ຊີລີ້ໜັງສຳລັບຝຶກພາສາ
 • ບົດຮຽນ multimedia
 • ຮຽນກັບໝູ່ນັກຮຽນອີກ 3 ຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ
 • ມີເວລາປຶກສາໂຄສ໌ແບບສ່ວນຕົວ
 • ມີເວລາຮຽນເພື່ອຝຶກເພີ່ມ
 • ກິດຈະກຳສັງຄົມ

ສະໝັກດຽວນີ້ເລີຍ

ການຮຽນຕົວຕໍ່ຕົວ

ທ່ານສາມາດຮຽນທີ່ບ້ານ ຫຼື ຮຽນທີ່ສູນຂອງເຮົາ ແລະ ມາເຂົ້າຮຽນຢູ່ຫ້ອງຮຽນ ມີຝຶກເວົ້າ ຫຼາກຫຼາຍບົດສົນທະນາ ແລະ ກິດຈະກຳ social club. ນັກຮຽນຈະມີຜູ້ຊ່ວຍຄຽງຂ້າງແນະນຳຕະຫຼອດເວລາຂອງການຮຽນ.

 • ມາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງເຮົາ
 • ຮຽນທີ່ ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງສູນ
 • ຮຽນດ້ວຍຕົວເອງພ້ອມມີຄົນແນະນຳຄຽງຂ້າງ
 • ຝຶກຝົນເພີ່ມໃນຫ້ອງຮຽນ
 • ງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ພົບປະສັງຄົມ
 • ເຂົ້າມາຢູ່່ໃນແວດລ້ອມທີ່ເວົ້າແຕ່ພາສາອັງກິດ
 • ຫ້ອງຮຽນແບບດີຈີຕອລ

ສະໝັກເລີຍ

Most popular

Full access

ໄດ້ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເລືອກຮຽນທັ້ງສອງແບບ ອອນລາຍ ແລະ ຕົວຕໍ່ຕົວ ເພື່ອໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່ກັບ ອາຈານ ແລະ ໂຄສ໌. ເຂົ້າມາໃນແວດລ້ອມແບບ ໃຊ້ພາສາອັງກິດ 100% ຂອງສະຖາບັນເຮົາ ເພື່ອພັດທະນາ ພາສາຂອງທ່ານ.

 • ອອນລາຍ ແລະ ຮຽນທີ່ສະຖາບັນ
 • ຊີລີ້ໜັງສຳລັບຝຶກພາສາ
 • ບົດຮຽນ multimedia
 • ຮຽນກັບໝູ່ນັກຮຽນອີກ 3 ຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ
 • ມີເວລາປຶກສາໂຄສ໌ແບບສ່ວນຕົວ
 • ມີເວລາຮຽນເພື່ອຝຶກເພີ່ມ
 • ກິດຈະກຳສັງຄົມ
 • ເຂົ້າມາສູ່ ບັນຍາກາດແວດລ້ອມ

ສະໝັກດຽວນີ້ເລີຍ

ຄິດໄລ່ລາຄາຫຼັກສູດຈັ່ງໃດ

ເວລາ ແລະ ເງິນຂອງທ່ານມີຄ່າ. ເພາະສະນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງການຫຼັກສູດທີ່ ຮັບປະກັນຜົນຮັບທີ່ແນ່ນອນ. ເຮົາຈະປຶກສານຳກັນກ່ອນທ່ານຈະສະໝັກຮຽນ ເພື່ອສ້າງແຜນການຮຽນທີ່ເໝາະທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ ຕາຕະລາງ, ລະດັບພາສາ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຂອງທ່ານ.

1

ປະເມີນລະດັບພາສາອັງກິດຂອງຕັວເອງ

ຈອງນັດພົບກັບເຈົ້ານາທີຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອມາວັັດລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ

2

ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ

ເຈົ້າໜ້າທີຂອງເຮົາຈະຊ່ວຍອອກແບບ ເປົ້າໝາຍພາສາອັງກິດ ເພື່ອອອກແບບຫຼັກສູດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະບັນລຸແນ່ນອນ.

3

ສ້າງແຜນ

ເຮົາຈະຄົ້ນຄົ້ວສະເໜີ ແຜນການຮຽນ ແລະ ລາຄາ ບົນພື້ນຖານຂອງເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ. ວິທີຮຽນຂອງພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະພັດທະນາແນ່ນອນ. ພຽງແຕ່ທ່ານບອກວ່າທ່ານຕ້ອງການໄປຮອດລະດັບໃດ ແລະ ຮຽນຢູ່ໃສ.