Level chart of Wall Street English

ລະດັບພາສາອັງກິດ ແລະ ໃບປະກາດ A1, A2, B1, B2, C1, C2

ຫຼັກສູດຂອງ Wall Street English ມີຢູ່ 20 ລະດັບ ຕັ້ງແຕ່ ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຮອດ ຂັ້ນສູງ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມາດຕະຖານ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

ລະດັບ CEFR ຈະແບ່ງອອກເປັນ 6 ລະດັບ – A1, A2, B1, B2, C1, C2. ລະດັບເລົ່ານີ້ຈະວັດ ການຂຽນ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະ ການເວົ້າ ແລະ ການຕອບ.

Wall Street EnglishCAMBRIDGE ENGLISH SCALE
Levels 1-2 (Pre-A1)80-89
Levels 1-2 (Pre-A1)80-89
Levels 3-5 (A1)100-119
Levels 6-9 (A2)120-139
Levels 3-5 (A1)100-119
Levels 10-13 (B1)140-159
Levels 14-17 (B2)160-179
Levels 6-9 (A2)120-139
Levels 18-20 (C1)180-199
Levels 10-13 (B1)140-159
Wall Street EnglishTOEIC LISTENING & READING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)120-224
Levels 6-9 (A2)225-549
Levels 3-5 (A1)120-224
Levels 10-13 (B1)550-784
Levels 14-17 (B2)785-944
Levels 6-9 (A2)225-549
Levels 18-20 (C1)945-990
Levels 10-13 (B1)550-784
Wall Street EnglishTOEIC SPEAKING & WRITING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)80-159
Levels 6-9 (A2)160-239
Levels 3-5 (A1)80-159
Levels 10-13 (B1)240-309
Levels 14-17 (B2)310-359
Levels 6-9 (A2)160-239
Levels 18-20 (C1)360-400
Levels 10-13 (B1)240-309
Wall Street EnglishIELTS
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 3-5 (A1)
Levels 10-13 (B1)4.0 - 5.0
Levels 14-17 (B2)5.5 - 6.5
Levels 6-9 (A2)
Levels 18-20 (C1)7.0 - 8.0
Levels 10-13 (B1)4.0 - 5.0
Wall Street EnglishTOEFL IBT
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 3-5 (A1)
Levels 10-13 (B1)42
Levels 14-17 (B2)72
Levels 6-9 (A2)
Levels 18-20 (C1)95
Levels 10-13 (B1)42
Wall Street EnglishLevels 1-2 (Pre-A1)Wall Street EnglishLevels 1-2 (Pre-A1)Wall Street EnglishLevels 3-5 (A1)Wall Street EnglishLevels 6-9 (A2)Wall Street EnglishLevels 3-5 (A1)Wall Street EnglishLevels 10-13 (B1)Wall Street EnglishLevels 14-17 (B2)Wall Street EnglishLevels 6-9 (A2)Wall Street EnglishLevels 18-20 (C1)Wall Street EnglishLevels 10-13 (B1)
CAMBRIDGE ENGLISH SCALE80-8980-89100-119120-139100-119140-159160-179120-139180-199140-159
TOEIC LISTENING & READING120-224225-549120-224550-784785-944225-549945-990550-784
TOEIC SPEAKING & WRITING80-159160-23980-159240-309310-359160-239360-400240-309
IELTS4.0 - 5.05.5 - 6.57.0 - 8.04.0 - 5.0
TOEFL IBT42729542

Wall Street English Levels 1-2 (Pre-A1)

Wall Street English Levels 1-2 (Pre-A1)

Wall Street English Levels 3-5 (A1)

Wall Street English Levels 6-9 (A2)

Wall Street English Levels 3-5 (A1)

Wall Street English Levels 10-13 (B1)

Wall Street English Levels 14-17 (B2)

Wall Street English Levels 6-9 (A2)

Wall Street English Levels 18-20 (C1)

Wall Street English Levels 10-13 (B1)

ວັດລະດັບພາສາອັງກິດກັນເລີຍ

ທ່ານສາມາດທົດລອງວັດລະດັບຟຣີ ໄດ້ເລີຍເພື່ອຮູ້ລະດັບຂອງທ່ານ ພ່ຽງແຕ່ຕອບຄຳຖາມເລົ່ານີ້. ທາງເຮົາຈະສົ່ງຜົນວັດລະດັບຫາທ່ານ ທາງ email ພ້ອມດ້ວຍບອກວິທີຍົກລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ.