ການທົດສອບພາສາອັງກິດ

Business English test

ທ່ານຕ້ອງການວັດລະດັບພາສາອັງກິດດ້ານທຸລະກິດບໍ່?

ເບີ່ງການສອບ

Online English test

ຫຼັກສູດອອນລາຍຂອງເຮົາຖືກສ້າງມາເພື່ອທ່ານ. ວັດລະດັບພາສາອັງກິດ ແລະ ເບີ່ງຜົນໄດ້ເລີຍທັນທີ. ມາວັດລະດັບພາສາອັງກິດກັນ.

ເບີ່ງການສອບ