promotionsເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດ

ເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດ

ເລີ່ມຮຽນກັບຫຼັກສູດທີ່ພິສູດມາແລ້ວ.

ທ່ານພຽງແຕ່ ຮຽນພາສາອັງກິດ 4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດເພື່ອຍົກລະດັບພາສາ ແລະ ບັນລຸເປົ້າ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະສົບການຮຽນພາສາອັງກິດ ແບບຄົບຖ້ວນ.

ເຮົາມີຫຼັກສູດອອນລາຍແບບ 100%. ທ່ານສາມາເລືອກຮຽນ ຢູ່ໃສກໍ່ໄດ້, ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະໄດ້ຍົກລະດັບ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຮຽນ.

ຢາກຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ກອກຟອມແລ້ວຈະມີພະນັກງານເຮົາຕິດຕໍ່ຫາ ເພື່ອ ໃຫ້ຂໍ້ມຸນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ການປະເມີນລັດດັບພາສາຂອງຖານແລະ ເພື່ອວ່າງແຜນການຮຽນທີ່ເໝາະສຳລັບທ່ານ.

ສະໝັກດຽວນີ້