ໂປຣໂມຊັນ

ທີ່ ວໍລ໌ ສຕຣີທ ອິງລີສ ພວກເຮົາມີໂປຼໂມຊັນໃຫ້ເລືອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນກ້າວທຳອິດສູ່ການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ. ເລືອກໂປຣໂມຊັນທີ່ເໝາະກັບທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດ

ເບີ່ງ ໂປຼໂມຊັນ