english testsOnline English test

Online English test

 

ທົດລອງວັດລະດັບພາສາອັງກິດ ແລະ ເບີ່ງວ່າທ່ານຈະຢູ່ລະດັບໃດ.

ຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ ໃນ quiz ແລະ ເຮົາຈະສົ່ງຜົນວັດລະດັບໃຫ້ທາງ ອີເມວພ້ອມດ້ວຍຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍກ ເພື່ອການພັດທະນາ. ມາຄົ້ນພົບທັກສະພາສາອັງກິດທ່ານນຳກັນເລີຍ.

ວັດລະດັບພາສາອັງກິດແບບຄົບຖ້ວນ

ທາງເຮົາມີການວັດລະດັບແບບຄົບຖ້ວນ ທີ່ໄປປຽບທຽບໄດ້ກັບລະດັບ ມາດຕະຖານ CEFR. ທ່ານຈະຖຶກປະເມີນການ ເວົ້າ ຟັງ ຂຽນ ໄວຍະກອນ ແລະ ຄຳສັບ.

ອ່ານເພີ່ມກ່ຽວກັບການປະເມີນລະດັບພາສາອັງກິດ