ເສັງພາສາອັງກິດ

ໃນທົ່ວໂລກ, ບັນດາມະຫາວິທຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານສະແດງລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອຮັບໃບຢັ້ງຢືນພາສາອັງກິດຕອນນີ້ເລີຍ.

IELTS Exam

ໃນບັນດາຫຼັກສູດຕ່າງໆ ໃນການກຽມເສັງ IELTS, Wall Street English ເປັນບ່ອນທີ່ນຳສົ່ງ ລະບົບການຮຽນທີ່ພິສູດມາແລ້ວ ທີ່ມີປະສິດຕະຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານເສັງຜ່ານແບບ ສະບາຍໃຈ.

View exam