english examsIELTS Exam
English teacher explaining IELTS

IELTS Exam

ໃບປະກາດ IELTS  (International English Language Testing System) ຖືກສ້າງຂຶ້້ນຈາກການຮ່ວມຂອງ British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

ທ່ານຕ້ອງມີ IELTS ເພື່ອໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ຮຽໜ ຢູ່ຕ່າງປະເທກທີ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດ. ການມີ IELTS ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄະແນນເພີ່ມເຕີມສຳລັບການຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍະໄລ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂປຼແກມ ແລກປ່ຽນ Erasmus.

ເຂົ້າໃຈ ລະດັບຂອງ IELTS ຕ່າງໆ

ລະດັບ IETLS ຈະມີຕັ້ງແຕ່ 0 ຮອດ 9 ແລະ ບາງລະດັບຈະມີຄວາມສຳຄັນເປັນພະເສດ. ຫຼາຍມະຫາວິທະຍະໄລ ຕ້ອງການຄະແນນ IELTS 6.5 ຫຼື 7.0. ໃນທຸກລະດັບ ຈະມີບາງທັກສະທີ່ເຮົາຊ່ວຍທ່ານໄດ້.

1-4

5

5

6

7

6

8-9

7

8-9

1-4

ລະດັບນີ້ທຽບເທົ່າກັບ ລະດັບ 1-9 ຂອງ Wall Street English.

ຄະແນນລະດັບນີ້ ແມ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ກຳລັງຮຽນຮູທີ່ຕ່ອງການພັດທະນາ. ທ່ານສາມາດເວົ້າເຖິງເລື່ອ ຫຼື ເຂົ້າໃຈ ສະຖານະການ ແຕ່ອາດມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການສື່ສານ ແລະ ການເວົ້າອອກ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຄະແນນນີ້ ແປວ່າທ່ານຈະໄດ້ຄຸນຄ່າຫຼາຍຈາກຫຼັກສູດ Wall Street English. ຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາຂອງລະດັບຕົ້ນໆ ຈະໂຟກັດໃນກາພັດທະນາທັກສະ ເພື່ອໄດ້ຄະແນນດີທີ.

Wall Street English ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ຄົ້ນພົບຄວາມຝັນດ້ວຍພາສາອັງກິດ

ມາຮ່ວມໂປແກມກຽມ IELTS ຂອງເຮົາມື້ນີ້ເລີຍ

ລົມກັບທີມງານຂອງເຮົາທີ່ມີປະສົບການດ້ານການກຽມ IELTS ເພີ່ມໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.