Vientiane

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນແບບໃດ

ທີ່ສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ທ່ານຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ດ້ວຍຫຼັກສູດ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ

0 ໂຮງຮຽນໃນເມືອງ Vientiane

ເປັນສະຖາບັນທີ່ຄຶກຄັກ, ໄປມາງ່າຍ ແລະ ເປີດຕ້ອນຮັບສະເໝີ

ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ກັບ ນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ

ໄດ້ຮຽນ ແລະ ພັບປະກັບນັກຮຽນຄົນອື່ນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສະເໝີ

ຮຽນພາສາອັງກິດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັກ

ທ່ານກຳລັງຈະຮຽນພາສາອັງກິດ ເພື່ອໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລີສັດສາກົນ ຫຼື ທ່ານກຳລັງຈະໄປທ່ຽວຮອບໂລກ ແລະ ຕ້ອງການໄດ້ພາສາອັງກິດ, ເຮົາມີຫຼັກສູດເພື່ອທ່ານ. ສະຖາບັນຂອງເຮົາ ເປັນຄືປະເທດໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ ແຕ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ເລີຍວ່າເຮົາມີວິທີສອນພາສາອັງກິດແບບໃດ

ເລີ່ມຮຽນພາສາ ອັງກິດ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວ ກັບ ຫຼັກສູດຂອງເຮົາ ທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວວ່າໄດ້ຜົນຈິງ.