Advanced English students

English for intermediates

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບສຳລັບຜູ້ຮຽນລະດັບກາງ ລວມມີ 4 ທັກສະຫຼັກທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດໃຫ້ຊ່ຽວຊານຄື ການຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ.

Wall Street EnglishCAMBRIDGE ENGLISH SCALE
Levels 1-2 (Pre-A1)80-89
Levels 1-2 (Pre-A1)80-89
Levels 3-5 (A1)100-119
Levels 6-9 (A2)120-139
Levels 3-5 (A1)100-119
Levels 10-13 (B1)140-159
Levels 14-17 (B2)160-179
Levels 6-9 (A2)120-139
Levels 18-20 (C1)180-199
Levels 10-13 (B1)140-159
Wall Street EnglishTOEIC LISTENING & READING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)120-224
Levels 6-9 (A2)225-549
Levels 3-5 (A1)120-224
Levels 10-13 (B1)550-784
Levels 14-17 (B2)785-944
Levels 6-9 (A2)225-549
Levels 18-20 (C1)945-990
Levels 10-13 (B1)550-784
Wall Street EnglishTOEIC SPEAKING & WRITING
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)80-159
Levels 6-9 (A2)160-239
Levels 3-5 (A1)80-159
Levels 10-13 (B1)240-309
Levels 14-17 (B2)310-359
Levels 6-9 (A2)160-239
Levels 18-20 (C1)360-400
Levels 10-13 (B1)240-309
Wall Street EnglishIELTS
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 3-5 (A1)
Levels 10-13 (B1)4.0 - 5.0
Levels 14-17 (B2)5.5 - 6.5
Levels 6-9 (A2)
Levels 18-20 (C1)7.0 - 8.0
Levels 10-13 (B1)4.0 - 5.0
Wall Street EnglishTOEFL IBT
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 1-2 (Pre-A1)
Levels 3-5 (A1)
Levels 6-9 (A2)
Levels 3-5 (A1)
Levels 10-13 (B1)42
Levels 14-17 (B2)72
Levels 6-9 (A2)
Levels 18-20 (C1)95
Levels 10-13 (B1)42
Wall Street EnglishLevels 1-2 (Pre-A1)Wall Street EnglishLevels 1-2 (Pre-A1)Wall Street EnglishLevels 3-5 (A1)Wall Street EnglishLevels 6-9 (A2)Wall Street EnglishLevels 3-5 (A1)Wall Street EnglishLevels 10-13 (B1)Wall Street EnglishLevels 14-17 (B2)Wall Street EnglishLevels 6-9 (A2)Wall Street EnglishLevels 18-20 (C1)Wall Street EnglishLevels 10-13 (B1)
CAMBRIDGE ENGLISH SCALE80-8980-89100-119120-139100-119140-159160-179120-139180-199140-159
TOEIC LISTENING & READING120-224225-549120-224550-784785-944225-549945-990550-784
TOEIC SPEAKING & WRITING80-159160-23980-159240-309310-359160-239360-400240-309
IELTS4.0 - 5.05.5 - 6.57.0 - 8.04.0 - 5.0
TOEFL IBT42729542

ລະດັບກາງ - Intermediate

ໃນລະດັບນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນວິທີໃນການສ້າງບົດສົນທະນາ, ອ່ານປຶ້ມງ່າຍໆ, ໜັງສືພິມ, ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ເອກະສານເຕັກນິກ, ຂຽນຈົດໝາຍສັ້ນ ແລະ ບົດລາຍງານທຸລະກິດ. ທ່ານຈະຖືກສອນທັກສະທີ່ລວມຕັ້ງແຕ່ການລົມໂທລະສັບ ສູ່ການຮຽນຮູ້, ການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ແລະ ເທັກນິກການສຳພາດ ສຳລັບພະນັກງານລະດັບຈັດການ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນການສ້າງບົດສະເໜີ ພາວເວີ ພອຍທ໌ ໃນລະດັບສູງ.

ລະດັບກາງ ຂັ້ນສູງ - Upper Intermediate

ໃນລະດັບນີ້ທ່ານຈະພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດທຸລະກິດໃນລະດັບສູງ ແລະ ສາມາດສົນທະນາໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ. ການຈົບລະດັບ threshold ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດ:

  • ເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດທີ່ຊັບຊ້ອນ
  • ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ
  • ພັດທະນາຍຸດທະສາດທຸລະກິດ
  • ກະກຽມບົດສະເໜີແບບເລິກເຊິ່ງ

ທົດສອບລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ

ວັດລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານກັບບົດທົດສອບພາສາອັງກິດລະດັບພື້ນຖານ. ຮັບຜົນທົດສອບທາງອີເມວທັນທີ.

ວິທີທີ່ຜ່ານການພິສູດມາແລ້ວ ພ້ອມຮັບປະກັນຜົນລັບ

ວິທີການຂອງພວກເຮົາປະສົມປະສານລະຫວ່າງການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍໃຊ້ເນື້ອຫາການຮຽນຮູ້ທີ່ສະໜຸກສະໜານ ຊຶ່ງເໝາະສຳລັບຜູ້ຮຽນລະດັບສູງ ທີ່ຕ້ອງການຊ່ຽວຊານພາສາອັງກິດ. ເທັກໂນໂລຢີດ້ານການສຶກສາລະດັບສູງ ປະສົມປະສານກັບອິດສະລະໃນການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນ ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜູນສ່ວນບຸກຄົນຈາກຈາກທີມງານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ ລະດັບພາສາອັງກິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ພວກເຮົາຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບຜູ້ຮຽນລະດັບກາງ

ຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາ ເປັນຫຼັກສູດສຳລັບທ່ານ ບໍ່ວ່າທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານ ໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວສຳລັບອາຊີບຂອງທ່ານ, ເພື່ອສະໝັກວຽກ ຫຼື ທ່ອງໂລກ.